Ketenpartners

Als verantwoordelijke gemeente of als ketenpartner in het sociaal domein wil je graag zo goed mogelijk samenwerken om tot resultaat te komen namelijk het stoppen van het geweld en herstel voor slachtoffers en pleger.

Kom je echter ook onduidelijkheden rond taken en bevoegdheden tegen? Of merk je dat de toegang tot de juiste hulp complex en langdurig is? Is er geen directe toegang tot de wijkteams of is de regiefunctie op wijkniveau onduidelijk? Is hierdoor de samenwerking met Veilig Thuis, de wijkteams, jeugdbescherming, politie en andere netwerkpartners problematisch?

Graag help ik bij:

  • Onderzoek, advies en procesbegeleiding bij (keten)samenwerking zoals bijvoorbeeld het begeleiden van reflectiebijeenkomsten om leidende principes centraal te zetten van waaruit samengewerkt wordt binnen de domeinen van zorg, welzijn, jeugd en veiligheid
  • Procesbegeleiding en advies aan teams die werken aan huiselijk geweld in het sociale domein
Contact